37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek

Türkiye 31 Ocak 2021 22:40
Videoyu Aç 37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
A
a

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

SIRA
NO
KOD YERLEŞKE
YERİ
ADA/
PARSEL
KİRA
SÜRESİ
(YIL)
KULLANIM YERİ KULLANIM
AMACI/ ALANI (m²)

TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (YILLIK) TL
GEÇİCİ TEMİNAT
(%3) TL 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 115 Sıhhiye 5881/6 1 Tıp Fakültesi binası üzeri   Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 10:10
2 115-1 Sıhhiye 5881/2 1 Kütüphane binası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 10:20
3 115-2 Sıhhiye 5881/8 1 1 No'lu otopark içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 10:30
4 116 Sıhhiye 332/3 1 332 ada 3 parsel Park içi  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 10:40
5 238-2 Beytepe 28330/30 1 Nizamiye girişi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 10:50
6 222-1 Beytepe 28330/36 1 Ormanlık arazi içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:00
7 222-2 Beytepe 28330/37 1 Ormanlık arazi içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:10
8 226 Beytepe 28330/45 1 Rektörlük binası çatısı Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:20
9 231 Beytepe 28335/1 1 Öğrenci kafeteryası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:30
10 243 Beytepe 28335/1 1 Edebiyat Fakültesi binası  üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:40
11 243-1 Beytepe 28335/1 1 Y-1 Blok Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Mer. Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 11:50
12 243-2 Beytepe 28335/1 1 Personel kafeteryası üzeri Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:00
13 243-3 Beytepe 28338/1 1 Erkek öğrenci yurdu  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:10
14 243-4 Beytepe 28342/1 1 Makine Mühendisliği Bölümü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:20
15 238-1 Beytepe 28331/1 1 Beyaz Ev Tenis Kortları  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:30
16 108 Sıhhiye 332/3 1 H.Ü.Parkı içi (332 ada 3 par.)  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:40
17 108-1 Sıhhiye 5881/6 1 Tıp Fakültesi binası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 12:50
18 108-2 Sıhhiye 5881/2 1 Kütüphane binası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:00
19 115-4 Sıhhiye 5881/8 1 1 Nolu otopark içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:10
20 209 Beytepe 28335/1 1 Öğrenci Kafeteryası binası üstü  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:20
21 227 Beytepe 28330/45 1 Rektörlük binası çatısı Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:30
22 237 Beytepe 28330/45 1 Merkez Kafeterya Binası çatısı üstü  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:40
23 237-1 Beytepe 28335/1 1 B-13 Blok Edebiyat Fakültesi binası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 13:50
24 237-2 Beytepe 28335/1 1 Y-2 Blok Yer Bilimleri Uygulama  ve Arş. M. Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:00
25 227-1 Beytepe 28330/36 1 Ormanlık arazi içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:10
26 227-2 Beytepe 28330/37 1 Ormanlık arazi içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:20
27 237-4 Beytepe 28338/1 1 Erkek öğrenci yurdu  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:30
28 237-5 Beytepe 28342/1 1 Makine Mühendisliği Bölümü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:40
29 238 Beytepe 28331/1 1 Beyaz Ev Tenis Kortları  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 14:50
30 109 Sıhhiye 5881/6 1 Tıp Fakültesi binası üstü  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:00
31 109-1 Sıhhiye 5881/8 1 1 No'lu otopark içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:10
32 109-4 Sıhhiye 5882/11 1 Konuk evi içi depo  Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:20
33 215 Beytepe 28335/1 1 Öğretim Üyeleri Kafeteryası üstü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:30
34 229 Beytepe 28330/45 1 Rektörlük binası çatısı Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:40
35 229-2 Beytepe 28342/1 1 Makine Mühendisliği Bölümü Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 15:50
36 229-3 Beytepe 28330/36 1 Ormanlık arazi içi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 16:00
37 229-4 Beytepe 28330/30 1 Angora Bulvarı Nizamiye girişi Baz İstasyonu 19.858,25 595,75 10.02.2021 16:10

        Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 10/02/2021 Çarşamba günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1-  Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
2-  Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'na veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İmza sirküleri vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
 (Türkiye' de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
6-Ticaret Sicili Gazetesi
7- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
-Teminat mektupları dışındaki teminatların Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması gerekmektedir.        (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş : IBAN NUMARASI: TR 96 0001 2001 54100006 0001 07 nolu hesabına )
-İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne teklif zarflarını teslim etmesi gerekmektedir.
İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar  Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderilebilir.
- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Faks ile yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA,E-posta: takip@hacettepe.edu.tr., Telefon: 0 (312) 305 1034  adresinden alınabilir. 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/733479/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/37-adet-baz-istasyonu-yeri-ihaleyle-kiraya-verilecek
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER