Aslanbucak yamaç paraşütü alanının işletme hakkı kiraya verilecek

Türkiye 13 Mayıs 2022 12:42
Videoyu Aç Aslanbucak yamaç paraşütü alanının işletme hakkı kiraya verilecek
A
a

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi) İHALE İLANI

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ İL/İLÇE İŞLETME SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL - TL
 
GEÇİCİ TEMİNAT % 10  (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE DOKÜMAN BEDELİ
Aslanbucak Yamaç Paraşütü İşletmeciliği işi ANTALYA /   KEMER 7 yıl + Şartnamenin 15 inci maddesi kapsamında 13 yıla kadar uzatılabilir. 59.500,00 TL 5.950,00 TL 24.05.2022 Salı Günü Saat:11.00 1.000,00 TL

A- Tarım ve Orman  Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan, Aslanbucak Yamaç Paraşütü Alanında 8,4 m2 Giriş Tagı, 9 m2 tanıtım ve kabul ünitesi, 3 metre genişliğinde toplam 5591,81 m2 yürüyüş yolu, 193,2 m2 m2 ahşap yürüyüş yolu, 197,86 m2 ikinci yürüyüş yolu, 122,6 m2 kalkış pisti, 12,5 m2 sağlık ve haberleşme biriminin yapılarak, Yamaç Paraşütü işletmeciliği  işidir.

B- İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale  Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi (DSKİY) ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca “KAPALI TEKLİF” usulü ile yapılacaktır.

C- İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3’üncü katında yer alan Feridun KAYA Toplantı Salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

D- İhaleye Katılmak için Aranan Şartlar:

1-İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)  

3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek. (Ek örnek formlar Ek-3).

4.Bu iş için 200.000,00.- TL kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) (Ek:5)

5.İsteklinin son üç yıl içerisindeki toplam cirosunun 175.000,00 TL’e ve üzerinde olduğuna dair Vergi Dairesinden veya Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.) (Ek-6)

6.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel  kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi   Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

7.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a) İsteklilerin ihaleye konu olan Yamaç Paraşütü  faaliyetini en az 2 (iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
b) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
c) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
d) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.   

8.İsteklinin bir sözleşme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda söz konusu alanın bağlı olduğu kurumdan her hangi bir borcunun bulunmadığına yönelik belge vermek.

9.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

10.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

11.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek.(Ek-1)

12.İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

13.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge  vermek. 

14.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

15.İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 1.000,00 TL’yi (Bin Türk Lirası) Beydağları Sahil Milli Parkı, Döner Sermaye İşletmesinin T. C. Ziraat Bankası Antalya Güllük Şubesindeki TR30 0001 0025 7569 5672 2950 02 Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi dekontu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sedir Mah. Vatan Bulvarı adresinde Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları ve satın alındı belgesi ile birlikte ödendi dekontunu vermek.

16.İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

17.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. (Ek:4)

18.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

19.İstekliler Aslanbucak Yamaç Paraşütü İşletmeciliği işi için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 24.05.2022 tarihi Salı günü saat 11:00’e kadar Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3’üncü Katında yer alan Feridun KAYA toplantı salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

20.İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir, ilan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/982351/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-aslanbucak-yamac-parasutu-alaninin-isletme-hakki-kiraya-verilecek

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR