Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yol yaptıracak

Samsun 24 Mayıs 2022 14:09
Videoyu Aç Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yol yaptıracak
A
a

BAFRA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYAĞZI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 266 KOD NOLU YOLDA 3+125KM, ASARKALE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 215 KOD NOLU YOLDA 1+350KM OLMAK ÜZERE TOPLAM 4+475KM YENİ YOL YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAFRA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 


Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Çayağzı Orman İşletme Şefliği 266 Kod Nolu Yolda 3+125Km, Asarkale Orman İşletme Şefliği 215 Kod Nolu Yolda 1+350Km Olmak Üzere Toplam 4+475Km Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/503438

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BAFRA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fatih Mahallesi Park Sokak No: 6 55400 BAFRA/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3625430848 - 3625425822

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Çayağzı Orman İşletme Şefliği 266 Kod Nolu Yolda 3+125Km, Asarkale Orman İşletme Şefliği 215 Kod Nolu Yolda 1+350Km Olmak Üzere Toplam 4+475Km Yeni Yol Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çayağzı Orman İşletme Şefliği 266 Kod Nolu Yolda 3+125Km, Asarkale Orman İşletme Şefliği 215 Kod Nolu Yolda 1+350Km Olmak Üzere Toplam 4+475Km Yeni Yol (B Tipi Orman Yolu)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Çayağzı Orman İşletme Şefliği 266 Kod Nolu Yol ve Asarkale Orman İşletme Şefliği 215 Kod Nolu Yol

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.06.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BAFRA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU 2.Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A/V. Karayolları İşleri (Altyapı+Üstyapı) Devlet İl ve Köy Yolları Grubundaki İş Kalemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/987383/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-yol-yaptirilacaktir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR