Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

Türkiye 6 Ocak 2021 11:46
Videoyu Aç Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır
A
a

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ

 
DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2021 YILI BERGAMA VE KINIK DEVLET HASTANESİ MEKANİK GRUBU MAKİNE TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLAR BAKIM ONARIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2020/748529
1-İdarenin
a) Adı

DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
ISLAM SARAY MAHALLESI ADNAN MENDERES BULVARI NO:223 35700 BERGAMA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası
2324443516 - 2326312896
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
2021 YILI BERGAMA VE KINIK DEVLET HASTANESİ MEKANİK GRUBU MAKİNE TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLAR BAKIM ONARIM HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ İLE KINIK DEVLET HASTANESİ 2021 YILI 48 KISIM MEKANİK GRUBU MAKİNE TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLAR BAKIM ONARIM HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ BERGAMA İZMİR VE KINIK DEVLET HASTANESİ POYRACIK KINIK
ç) Süresi/teslim tarihi
İşe başlama tarihinden itibaren 11(On Bir) aydır
d) İşe başlama tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.01.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tıbbi cihaz periyodik bakımları için TİTCK'nın 2019/1 Genelgesinde istenilen satış sonrası bakım onarım işlemine tabi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev alan ilgili teknik personeller UTS'ye kayıtlı olmak zorundadır ve Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır. Teknik şartnamede istenmiş olan teklif edilen kısımla ilgili TS hizmet yeterlilik belgeleri teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her kısım için kısma ait konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü periyodik bakım ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Teklif verilen kısımla ilgili teknik şartname de belirtilen hususlar dikkate alınarak istenen belge ve sertifikalar sözleşme imzalanma aşamasında getirilecek belgeler ise her kısmın kendi şartnamesinde belirtilmektedir. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre sorumluluklarını yerine getirecektir. Yüklenici işçilerin çalışma esnasında uğrayabilecekleri iş kazalarına karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Çalıştırılacak bütün firma elemanlarının can güvenliği gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma, hizmet anında çalıştıracağı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilmesi halinde sözleşmeyi feshetme v.b. gibi mevzuat hükümleri saklıdır. Yüklenici hiçbir ihtar ve itiraza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alacak, kasıt kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeni ile ve ehliyetsiz işçilerin çalıştırılmasından dolayı, ortaya çıkabilecek kaza ve olumsuzluklardan adli ve idari makamlara karşı bütün sorumluk yükleniciye aittir. Periyodik bakım yapacak firmalar,kurumumuz teknik servis personellerine veya KINIK DEVLET HASTANESİ teknik servis personellerine periyodik sonrasında yapılması gerekenler için gerekli eğitimleri vereceklerdir. Mali açıdan kurumumuza bağlı olan KINIK DEVLET
HASTANESİ nin mali açıdan kurumumuzdan ayrılması durumunda KINIK DEVLET HASTANESİ nin periyodik bakımlarını yapmakta olan yükleniciler hakediş kabulu için KINIK DEVLET HASTANESİ idaresine müracaat edeceklerdir. Teklif veren istekliler teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyasında sunacaklardır. İhale 29.01.2021 tarihinde yapılacağından sözleşmeler her bir kısım için kalan süreler dikkate alınarak periyodik bakım sayısına göre yapılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/722314/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/bakim-ve-onarim-hizmeti-alinacaktir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER