Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek

Türkiye 4 Şubat 2021 12:49
Videoyu Aç Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek
A
a

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait İhale İlanına ait Tabloda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
a) Adı:
 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR
c) Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
d) Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı:
 Aşağıdaki tabloda belirtilen 54 adet Taşınmazın Kiralanması
b) Yeri: Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe  İlçelerindeki Taşınmazlar
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:
 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 16.02.2021 Salı ve 17.02.2021 Çarşamba günü İhale İlanına ait tabloda belirtilen saate göre.
c) Usulü: Açık Teklif Usulü
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
    2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
g) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.                                     
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,  Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- Altıeylül İlçesi Atatürk Parkı İçerisindeki Büfe ve Çay Bahçesi / Kafeterya/Restoran nitelikli taşınmazların ihalesine katılacaklar, taşınmazda yapılacak faaliyet ile ilgili İhale ilan tarihinden sonra alınmış oda kayıt belgelerini sunmaları gerekmektedir.
6- Altıeylül İlçesi Atatürk Parkı İçerisindeki Büfe ve Çay Bahçesi / Kafeterya/Restoran ihalesi üzerinde kalan istekli beş yıllık kira bedelini peşin ödeyecek olup; büfede aperatif yiyecek maddeleri imal ve satıcılığı yapılamaz.
7- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
8- Başvuru dosyaları 15.02.2021 saat: 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE İLANINA AİT TABLO
S.NO İLÇE MEVKİ ADRES ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
KAT KULLANIM
AMACI
MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
KİRA
SÜRESİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
AYLIK/YILLIK (TL) TOPLAM (TL)
1 Altıeylül Atatürk Parkı içi HasanBasri Çantay Mah. Stadyum Caddesi No:1/1/A 8043 9 Kapalı:492
Teras:550
Zemin Çay Bahçesi / Kafeterya/Restoran 5.750,00-TL+KDV 345.000,00-TL+KDV 10.350,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 10:30
2 Altıeylül Atatürk Parkı içi HasanBasri Çantay Mah. Stadyum Caddesi No:1/9 8043 9 16,00 Zemin Büfe 400,00-TL+KDV 24.000,00-TL+KDV 720,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 10:40
3 Altıeylül Aslıhan Aslıhan Mah.   1 14.013,00   Tarla 3.000,00-TL
(yıllık)
15.000,00-TL 450,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 10:50
4 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:6/A 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:00
5 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:8/A 11583 1 52,00 Zemin Dükkan 1.000,00-TL 60.000,00-TL 1.800,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:10
6 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 113.Sok. No:10/B 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:20
7 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:14/A 11583 1 39,00 Zemin Dükkan 1.000,00-TL 60.000,00-TL 1.800,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:30
8 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:16/A 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:40
9 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 118.Sok. No:18/A 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 11:50
10 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:17/A 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 12:00
11 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:21/A 11583 1 24,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 12:10
12 Karesi AdnanMenderes AdnanMenderes Mah. 120.Sok. No:25/A 11583 1 60,00 Zemin Dükkan 1.100,00-TL 66.000,00-TL 1.980,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 12:20
13 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/A 7924 13 19,00 Zemin Dükkan 1.600,00-TL 96.000,00-TL 2.880,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:00
14 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/B 7924 13 19,00 Zemin Dükkan 1.600,00-TL 96.000,00-TL 2.880,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:10
15 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Tarlabaşı Cad. No:7/3/C 7924 13 8,00 Zemin Dükkan 700,00-TL 42.000,00-TL 1.260,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:20
16 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:1/A 7924 13 40,00 Zemin Dükkan 1.300,00-TL 78.000,00-TL 2.340,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:30
17 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:3/A 7924 13 60,00 Zemin Dükkan 1.350,00-TL 81.000,00-TL 2.430,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:40
18 Karesi AliHikmet Paşa AliHikmet Paşa Mah. Dede Sok. No:3/B 7924 13 60,00 Zemin Dükkan 1.350,00-TL 81.000,00-TL 2.430,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 14:50
19 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Aydınlık Sok. No:1/A/4 8315 66 25,40 1. Kat Dükkan 400,00-TL 24.000,00-TL 720,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:00
20 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Aydınlık Sok. No:1/A/5 8315 66 25,40 1. Kat Dükkan 400,00-TL 24.000,00-TL 720,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:10
21 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Güven Sok. No:1/A/16 8315 11 49,00 1. Kat Dükkan 600,00-TL 36.000,00-TL 1.080,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:20
22 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/1 8325 1 11,00 Zemin Dükkan 650,00-TL 39.000,00-TL 1.170,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:30
23 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/2 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:40
24 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/3 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 15:50
25 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/4 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:00
26 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/5 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:10
27 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/6 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:20
28 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/7 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:30
29 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/8 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:40
30 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/9 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 16.2.2021 16:50
31 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/10 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 10:30
32 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/11 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 10:40
33 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/12 8325 1 26,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 10:50
34 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/14 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:00
35 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/15 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:10
36 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/16 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:20
37 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/17 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:30
38 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/18 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:40
39 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/19 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 11:50
40 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/20 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 12:00
41 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/21 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 12:10
42 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/22 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 12:20
43 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/23 8325 1 21,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:00
44 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/24 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:10
45 Karesi Hisariçi Hisariçi Mah. Dilek Sok. No:10/B/25 8325 1 20,00 Zemin Dükkan 800,00-TL 48.000,00-TL 1.440,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:20
46 Karesi Kızpınar Kızpınar Mah. Varyant Cad. No:28/A 11614 11 20,00 Zemin Dükkan 450,00-TL 27.000,00-TL 810,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:30
47 Karesi Kızpınar Kızpınar Mah. Varyant Cad. No:28/B 11614 11 70,00 Zemin Dükkan 850,00-TL 51.000,00-TL 1.530,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:40
48 Bandırma Kuş Cenneti Kuş Cenneti Mah.   382 6500,00   Tarla 1.700,00-TL
(yıllık)
8.500,00-TL 255,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 14:50
49 Bandırma Aksakal Aksakal Mah. Cumhuriyet Cad. No:12/D   225 20,00 Zemin Dükkan 350,00-TL 21.000,00-TL 630,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 15:00
50 Gömeç Mithat Paşa Mithat Paşa Mah. Mithat Paşa Dağınık Evler No:6 422 11 112,00 Zemin Tek katlı işyeri 1.400,00-TL+KDV 84.000,00-TL+KDV 2.520,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 15:10
51 Manyas Kızıksa Kızıksa Mah. Bandırma Cad. No:46 106 1 5,00   Kantar 1.850,00-TL+KDV
(yıllık)
18.500,00-TL+KDV 555,00-TL 10 Yıl 17.2.2021 15:20
52 Manyas Kızıksa Kızıksa Mah. Bandırma Cad. No:46 106 1 300,00 Zemin 6 Adet Depo 3.100,00-TL
(yıllık)
31.000,00-TL 930,00-TL 10 Yıl 17.2.2021 15:30
53 Savaştepe Cumhuriyet Cumhuriyet Mah. Çamlıbel Sok. No:7/B 21 4 27,00 Zemin Dükkan 500,00-TL 30.000,00-TL 900,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 15:40
54 Savaştepe Cumhuriyet Cumhuriyet Mah. Çamlıbel Sok. No:7/C 21 4 29,00 Zemin Dükkan 500,00-TL 30.000,00-TL 900,00-TL 5 Yıl 17.2.2021 15:50

https://www.ilan.gov.tr/ilan/735964/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/balikesir-buyuksehir-belediyesine-ait-54-adet-tasinmaz-kiraya-verilecek
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER