Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çanakkale'de 7 adet taşınmaz kiraya verecek

Türkiye 25 Ocak 2022 13:18
Videoyu Aç Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çanakkale'de 7 adet taşınmaz kiraya verecek
A
a
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLERS.N.DOSYA NOİLİLÇEBUCAK /
MAH./KÖY
CAD. / SK. / MEVKİKAPI NOADAPARSELALAN
(m²)
HİSSE
CİNSİ /
AĞAÇ ADETİ
KULLANIM AMACIMUHAMMEN BEDEL
(AYLIK TL)
MUHAMMEN BEDEL
(YILLIK TL)
GEÇİCİ VE EK TEMİNAT (%23)SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİİHALE TARİHİİHALE SAATİ1171020073000ÇanakkaleAyvacıkNusratlı Köyüİskelebaşı Sokak--103531.748,44ZeytinlikKonaklama Yeri ve Kamping Alanı (Temelsiz Yapı)₺6.500,00₺53.820,00Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.01.02.202210:002171020054000ÇanakkaleAyvacıkArıklı Köyüİskelebaşı Sokak--103523.823,65Zeytinlik
(52 adet zeytin ağacı)Konaklama Yeri ve Kamping Alanı (Temelsiz Yapı)₺5.000,00₺41.400,00Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.01.02.202210:003171010034008ÇanakkaleMerkezCevatpaşa
 Mah.Stadyum Cad.95133889,00DaireMesken₺875,00₺4.630,00
31.12.202301.02.202210:004171010031059ÇanakkaleMerkezKemalpaşa
Mah.Yalı Cad.16/4474721,80İş HanıBüro₺750,00₺3.970,00
31.12.202301.02.202210:005171010031060ÇanakkaleMerkezKemalpaşa
Mah.Yalı Cad.16/5474720,36İş HanıBüro₺800,00₺4.235,00
31.12.202301.02.202210:006171010031062ÇanakkaleMerkezKemalpaşa
Mah.Yalı Cad.16/10474731,13İş Hanı Büro₺650,00₺3.440,00
31.12.202301.02.202210:007172060007000ÇanakkaleÇanKarşıyaka Mah.Ali Tümer Cad.293211652.290,80Betonarme karkas binaYurt Binası₺10.000,00₺52.900,00
31.12.202301.02.202210:00
1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.

2- İhale edilen taşınmazların sözleşme süreleri, hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. 1. ve 2. sırada bulunan taşınmazlar için ihalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. 3. 4. 5. 6. ve 7. sırada bulunan taşınmazlar için İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. Takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya emsal rayiçler dikkate alınarak artırılacaktır.

3- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.

4- İhaleye son müracaat tarihi 31.01.2022 tarihi Pazartesi günü saat 16:00'ya kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur.

5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti), adres beyanı (ikametgah belgesi), yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu ile ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
• Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküleri /imza beyannamesi,ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi, faaliyet belgesi,adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu ile ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• STK (Vakıf, Dernek, Koop. vb.) olması halinde; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu ile ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) VEKALETEN İŞTİRAKLER İÇİN; Vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu ile ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu ile ihale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.

6- İHALE DOSYA SATIŞI HAKKINDA; ihale listesinin 1. ve 2. sırasında bulunan taşınmazlara ait ihale dosyasının satış bedeli 50,00 TL olup, bu bedel Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesindeki TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 no.lu hesabına, dosya numarası ve isteklinin adı belirtilerek yatırılacak ve makbuz İdareye ibraz edilmek suretiyle ihale dosyası teslim alınacaktır. Diğer sıradaki taşınmazlar için dosya satış bedeli istenmeyecektir. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğümüzde ve Çanakkale İrtibat Büromuzda görülebilir.

7- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesindeki TR30 0001 5001 5800 7309 6548 83 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu aslı (dosya numarası ve isteklinin adının belirtilmesi zorunludur.) veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.

8- YER GÖRDÜ BELGESİ HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğünden veya Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden temin edilecektir.)

9- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

10- İdareye dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ile İdare tarafından daha önceden kiracılığı bitirilerek 2886 Sayılı Kanun'un 75. maddesine göre tahliye edilenler ihaleye katılamazlar.

11- İsteklinin yukarıda (9) ve (10) maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.

12- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme TİP Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

13- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir.

14- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir. Sözleşmeden sonra binalı taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalanması zorunludur.

15- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.

16- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak her türlü masraf vakfa terk ve teberrü edilmiş sayılacaktır. Taşınmazda sonradan yapılacak her türlü değişiklik için İdareden ve gerekiyorsa diğer ilgili kurum-kuruluşlardan yazılı izin alınması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. İdaremizin talebi halinde kiracı; taşınmazı, masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Kiracı, Elektrik ve Su aboneliğini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapılıp tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir.

17- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince Kira Stopajı ödemeyeceklerdir. (Mülhak Vakıf taşınmazları hariç.)

18- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

19- İhale konusu listede 2. sırada yer alan taşınmazda işgalci mevcut olup, taşınmaz ihaleden sonra tahliye edilerek boş durumda kiracısına teslim edilmesi şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır.

20- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

21- İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmazlar 15 gün süreyle aynı şartlarla Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Bunlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup www.vgm.gov.tr linkinden takip edilebilir.

22- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR


https://www.ilan.gov.tr/ilan/922318/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/balikesir-vakiflar-bolge-mudurlugu-canakkalede-7-adet-tasinmaz-kiraya-verecek
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR