Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Politika 19 Ocak 2023 06:51
Videoyu Aç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
A
a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sözü de, kararı da, geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" dedi

Cumhurba_kanı ve AK Parti Genel Ba_kanı Recep Tayyip Erdo_an, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı'nda konu_tu. 2023'ün önemine dikkat çeken Cumhurba_kanı Erdo_an, "Biliyorsunuz 2. haftasını geride bıraktı_ımız 2023 bizim için herhangi bir yıl ba_ı de_ildir. Biz uzun yıllardır hayallerini, hedeflerini 2023 menziline göre belirlemi_ buna göre yol almı_ bir partiyiz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında ülkemizi ula_tırmak, milletimizi kavu_turmak istedi_imiz hedeflere hamdolsun büyük ölçüde kavu_tuk. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldı_ı a_ır saldırılar ve küresel krizler bazı alanlarda gecikmeye yol açsa da bunlar kazanımlarımızın büyüklü_üne halel getirecek hususlar de_ildir. 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür, hem de yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın ba_langıcıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunu in_a etmenin heyecanıyla hazırlandıklarını kaydeden Cumhurba_kanı Erdo_an, "Önümüzdeki aylarda ya_anacak seçimi önemli ve tarihi kılan da i_te budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle, gayretle hazırlandık, girdik. Allah'a _ükür her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı ba_ardık. Peki bu seçimi di_erlerinden farklı kılan nedir? Mesela, 2002 seçimlerine kurulu_unun üzerinden henüz 15 ay geçmi_ bir parti olarak siyasete yeni bir ses yeni bir soluk getirerek hatırlayın adım atmı_tık. 2007 seçimlerine vesayetin, akıl ve ahlak dı_ı oyunları ile u_ra_arak girmi_tik. 2011 seçimlerini milletimize 2023 hedeflerinin sözünü vermenin co_kusu ile tamamlamı_tık. 2015 seçimleri sürecini FETÖ, PKK, DEA_ terör örgütlerinin a_ır saldırıları altında ya_amı_tık. 2018 seçimlerini yeni yönetim sisteminin beraberinde getirdi_i tereddütleri gö_üsleyerek geçirmi_tik. 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada ya_anan krizlerin ülkemize etkileri ile mücadele ederek girdik. Di_er yandan kar_ımızda olu_turulan ucube ittifakın hezeyanları ile u_ra_arak beri yandan milletimize verdi_imiz sözleri yeti_tirebilmenin tatlı tela_ını ya_ayarak, hepsinin ötesinde 20 yılda kurdu_umuz demokrasi ve altyapısı üzerinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu in_a etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı. Geçmi_te kendi krizleri içinde bo_ulan bir Türkiye vardı Türkiye'nin geçmi_te kendi krizlerini çözmede yetersiz kaldı_ına vurgu yapan Erdo_an, "Türkiye bugün hem dünyadaki geli_melerin etkisiyle hem kendi serencamının tabii bir neticesi olarak öyle bir yol ayrımındaki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Ardı ardına nükseden küresel krizler dünyanın siyasi ve ekonomik a_ırlık merkezlerinde köklü de_i_ikliklerin ba_lamasına yol açtı. Geçmi_te kendi krizleri içinde bo_ulan bir Türkiye vardı. Bu defa Türkiye sahip oldu_u güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde küresel sarsıntıları kendi atılımlarının dayana_ı haline dönü_türebiliyor. Yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı, cari açı_ı elhamdülillah kontrol ederek büyümesi ile her ba_lıkta bu gerçe_i ispatlayan bir ülke olduk" diye konu_tu. Artık hem dı_arıda hem içeride herkes Türkiye'nin faiz, kur, enflasyon _er üçgeni ile teslim alınamayaca_ını gördü Enflasyonda dü_ü_lerin ya_anaca_ını ifade eden Erdo_an, "Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var ama bunların hiçbiri üstesinden gelinemeyecek bizi asıl hedeflerimizden, asıl atılımlarımızdan uzakla_tıracak hususlar de_ildir. En büyük sorunumuz enflasyondur. __te o da dü_ü_e geçti. 2022 yüzde 64 ile kapattı_ımız enflasyonun in_allah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, yüzde 40'lara, yüzde 30'lara do_ru dü_tü_ünü hep birlikte görece_iz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları bo_a çıkardık, hesapları alt üst ettik. Tedbirlerimizi aldık mekanizmaları kurduk. Artık hem dı_arıda hem içeride herkes Türkiye'nin faiz, kur, enflasyon _er üçgeni ile teslim alınamayaca_ını gördü. Ya_anan sıkıntılı sürecin çalı_anlarımızdan esnaf ve sanatkarlarımıza kadar milletimizin farklı kesimlerine ödetti_i bedellerin telafisini de süratle yaptık yapıyoruz" de_erlendirmesinde bulundu. Son dönemde gerçekle_en çalı_maları hatırlatan Erdo_an, "Bu amaçla asgari ücrette memur ve emekli maa_larında yüksek oranlı artı_lara gittik. Ek gösterge düzenlemesini tamamladık. Sözle_melilere kadro verdik. Emeklilik için ya_ı bekleyenlerin taleplerini kar_ıladık. Sosyal yardım yelpazesini geni_lettik. Vatanda_larımızı uygun _artlarda ev sahibi yapmaya yönelik konut kampanyaları düzenledik. Sanayicimizi, ihracatçımızı, esnaf ve sanatkarımızı, çiftçimizi velhasıl üreten herkesi destekledik. _stihdamı 31,6 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Meclisimiz de AK Parti grubu ile Cumhur _ttifakı ile di_er parti grupları ve tüm milletvekilleri ile her vakit oldu_u gibi bu kritik dönemde de fedakarca çalı_arak bize katkı sa_ladı. Bu yüce çatı altında ifade edilen her görü_ü katılsak da katılmasak da de_erli görüyor, hatta gerekti_inde istifade etmekten de imtina etmiyoruz. Milletimizin de Cumhurba_kanı ile, vekillerimizle, bakanlarımızla, kurumlarımızla, te_kilatımızla, belediyelerimizle verdi_imiz bu mücadeleyi takdirle izledi_ini biliyoruz. Ziyaret etti_imiz illerde ve katıldı_ımız tüm programlarda insanımızın gözündeki samimiyeti, yüre_indeki umudu, kalbindeki muhabbeti bizzat ya_ayarak mü_ahede ediyoruz. Son olarak Mu_la'da bunu gördük. Daha önce Antalya'da, Erzurum'da, Mardin'de, _anlıurfa'da, Konya'da, Gaziantep'te, Samsun'da, Diyarbakır'da, Malatya'da, Balıkesir'de daha pek çok _ehrimizde aynı duyguları ya_amı_tık" _eklinde konu_tu. Milletimizin deste_ine talibiz Siyasetin asıl belirleyici olanın aynı insanların sandık ba_ına gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere bakacakları neleri dikkate alacakları oldu_unu söyleyen Cumhurba_kanı Erdo_an, seçimlerde 14 Mayıs'a dikkat çekti. Erdo_an, "Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter, söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmi_ ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmı_tı. Aynı _ekilde Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdi_i seçimde Türkiye'ye ça_ atlatma vaadiyle önemli bir ba_arı kazanmı_tı. Biz de artık hiçbir _ey eskisi gibi olmayacak diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük deste_i ile hükümete gelmi_tik. _imdi de yeter; söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin deste_ine talibiz. Sözü de, kararı da, gelece_ini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine ra_men Türkiye Yüzyılı'nı ba_lataca_ız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek kar_ımıza çıkan bu darbe _ak_akçılarına bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" ifadelerini kullandı. Altılı masayı ele_tiren Cumhurba_kanı Erdo_an, "Muhalefetin vaadi milletin kar_ısına bir aday çıkarmak anca onu görünürde 6 gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 ki_i ile yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı ki_inin elinde kukla bir cumhurba_kanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin ba_ı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ba_komutanı olan cumhurba_kanı, fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek adaylara, ba_kanlara alı_mı_lar. Cumhurba_kanını da öyle tasavvur ediyorlar. Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, projesi, çapı belli olmayan bir meçhul adaya kim oldu_una bakmadan tıpı_ tıpı_ sandı_a gidip oy vermeleridir, öyle diyor ya. Tıpı_ tıpı_ sandı_a gideceksiniz diyor. Hadi CHP'nin kodlarında bu fa_izm, bu kibir var. Ötekilere ne oluyor? Gerçi durmu_ saat bile günde iki defa do_ruyu gösterir derler. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleri ile kavgaları ile çeki_meleri ile ayak oyunları ile milletimize bir çe_it siyasi dejavu ya_atıyor. Eskiden bu i_lerin nasıl yürüdü_ünü hatırlatıyorlar" dedi. Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler "Eski Türkiye'yi bilmeyen gençlerimize de AK Parti'den önce siyasetin nasıl yapıldı_ını uygulamalı olarak bizzat gösteriyorlar" diyen Erdo_an, "Ya diyorlar yoksa bu 6'lı masadaki birilerini buraya Erdo_an mı gönderdi? Ya i_im gücüm yok sizlerle mi u_ra_aca_ım. Bizim i_imiz var. Ama böyle dü_ünmelerinden dolayı da ben kendilerine te_ekkür ediyorum. _aka bir yana kar_ımızda gerçekten ibretlik bir tablo var. __in özünde ise çok eskilere giden bir hesapla_ma yatıyor. Sizlerin de yakından bildi_i gibi Cumhuriyet'in iki asrı boyunca birileri Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler. Toplum mühendisli_i ile ba_aramadılar, siyaset mühendisli_i ile ba_aramadılar, darbe ile ba_aramadılar, terör ile ba_aramadılar çok u_ra_malarına ra_men ekonomik tetikçilik ile de ba_aramadılar. _imdi umutlarını 2023 seçimlerine ba_lamı_ görünüyorlar" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin birçok önemli sınavı ba_arıyla atlattı_ına dikkat çeken Cumhurba_kanı Erdo_an, "__te buradan, milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine ba_aramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet kar_ısına hangi kılı_a büründürerek çıkartırsanız çıkartın sizin de numaralarınızı da, sizin aparatlarınızı da, sizin etki elemanlarınızı da anında tanıyor. _ayet aksi olsaydı 2007'de bize Cumhurba_kanı seçtirmek istemedi_inizde ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktı_ınızda ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı, terör örgütleri ile _ehirlerimizi kana ve ate_e bulamaya çalı_tı_ınızda ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı, sınırlarımıza dayadı_ınız tehditlerde ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı, A_ustos 2018'den beri çevirdi_iniz dolaplarda ba_arılı olurdunuz. _ayet aksi olsaydı, geçti_imiz ya_attı_ınız onca sıkıntıda ba_arılı olurdunuz. Bakın, bu ülkenin meclisinin en büyük partisinin genel ba_kanı olarak kar_ınızdayım. Bakın, bölgesinde ve dünyada sorun çözen, sorumluluk alan, istikamet belirleyen bir siyasetçi olarak kar_ınızdayım. Bakın, bölgesinde ve dünyada sorun çözen, sorumluluk alan, istikamet belirleyen bir siyasetçi olarak kar_ınızdayım. Bakın, gündemi 2023 hedefleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir lider ve yönetim olarak kar_ınızdayız. _n_allah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak milletimin görevlendirmesi ile yine kar_ınızda olaca_ız. Çünkü biz kimsenin inayeti ile de_il, Allah'ın yardımı ile milletimizin deste_i ile mazlumların duası ile çocuklarımızın ve gençlerimizin umutlarının a_kı ile aya_a kalktık, bugünlere geldik, yarınlara yürüyoruz" diye konu_tu. Sizleri 2023 seçim zaferini omuzlayacak kadro olarak isimlerinizi tarihimizin sayfalarına _anla, _erefle, gururla yazdırmaya davet ediyorum Altılı masanın tutumunu ele_tiren Erdo_an, 2023 seçimlerinin tarihi öneme sahip oldu_unu belirterek, "Tek dertleri karınlarında gezen kırk tilkinin kuyru_unu birbirine dola_tırmamak olanların aksine biz, gerekti_inde yedi düveli kar_ımıza alma pahasına ülkemize eser kazandırıyor, milletimize hizmet ediyoruz. Ne diyor üstad; 'Mehmed'im sevinin, ba_lar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek tümsekte. Yarın elbet bizim, ebet bizimdir. Gün do_mu_, gün batmı_ evet bizimdir'. Evet, ebede talip olan bir davanın mensupları olarak bu davayı tümsekte bırakmamaya yeminliyiz. Bu konuda en büyük sorumluluk da sizlere, Meclis grubundaki, Parti yönetimdeki, Kabinedeki de_erli arkada_larıma dü_üyor. Sizleri 2023 seçim zaferini omuzlayacak kadro olarak isimlerinizi tarihimizin sayfalarına _anla, _erefle, gururla yazdırmaya davet ediyorum" _eklinde konu_tu. _ikayetimiz attı_ımız her adıma, do_rulu_una yanlı_ına bakmadan çelme takan habis zihniyetedir AK Parti'nin kurulu_undan bu yana gündeminde hep ülkeye kazandırılacak ve kazandırılan eserler oldu_unu ifade eden Cumhurba_kanı Erdo_an, "Bugün de biz eserlerimizle konu_uyoruz. Ama _u acı gerçe_i de hatırlatmayı tarihe kar_ı sorumlulu_umuzun bir gere_i olarak görüyoruz. Ülkemizde bir kesim var ki, attı_ımız her adımda, ba_lattı_ımız her projede, giri_ti_imiz her mücadelede kar_ımızda oldu. Yanlı_ anla_ılmasın burada me_ru siyasi rekabetin tabii sonucu olan bir durumdan bahsetmiyorum. Tam tersine böyle bir rekabet bizi de canlı tutan, kendimizi sürekli yenilemeye, çıtamızı yükseltmeye yönelten hayırlı bir mücadeledir. _ikayetimiz attı_ımız her adıma, do_rulu_una yanlı_ına bakmadan çelme takan habis zihniyetedir. _ikayetimiz ba_lattı_ımız her projeyi do_rulu_una, yanlı_lı_ına bakmadan sabote etmeye kalkan eser dü_manlı_ınadır. _ikayetimiz, ülkeye ve millete kazandırdı_ımız her hizmeti hayrına _errine bakmadan engellemeye çalı_an azgın husumettendir. Her seferinde ya_anan bunca hadiseye, ülkeye kazandırdı_ımız bunca esere ve hizmete ra_men kar_ımızdakiler acaba hala aynı kör dö_ü_ünü sürdürecek mi diye merak ediyoruz" açıklamasını yaptı. Dünya küresel krizi konu_uyor, bunlar masa krizi ile me_gul Erdo_an, altılı masanın gündeminin kendi içinde ya_adıkları krizler oldu_unu söyledi. Erdo_an, "Maalesef her seferinde hatta daha da beter _ekilde aynı yerde durduklarını görüyoruz. Üstelik 6'lı masa i_i çıktı_ından beri adeta kanserli hücrenin tüm bünyeyi sarması misali oraya bula_an herkesin de çamur siyaseti yarı_ına giri_melerini esefle takip ediyoruz. Kar_ımızdaki tabloya bakarak gülsek mi, a_lasak mı bilmiyoruz. Dünya küresel krizi konu_uyor, bunlar masa krizi ile me_gul. Dünya küresel kaosu konu_uyor, bunlar masa kaosunun ötesine geçemiyor. Halbuki milletimiz ülkesinin bu krizden, bu kaostan en az zararla nasıl çıkaca_ının yeni küresel düzende Türkiye ekseni etrafında nasıl bir olu_uma gidilece_inin i_aretini bekliyor. Biz yaptıklarımızla ve vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavu_turmanın çabası içindeyiz. Bu 6 ba_lı hilkat garibesinin ise bir karabasan gibi milletin tepesine çökmenin dı_ında hiçbir projesi yok. Üstelik bunlar kendi vizyonsuzluklarını örtmek için ülkenin ve milletin tüm de_erlerini, tüm kazanımlarını, tüm çıkarlarını tehlikeye atmaktan da çekinmiyorlar. Gerçi bu çarpık zihniyet farklı tezahürleri ile hep vardı. Geçmi_te biz hak ve özgürlükleri savunurken fa_izmin en sefil halini savunanları özellikle hatırlıyoruz. Biz terör örgütleri ve arkasındaki güçlerle mücadele ederken, dü_manın de_irmenine su ta_ıyanları iyi hatırlıyoruz. Biz darbecilerle gö_üs gö_üse çarpı_ırken kürsülerini onların kasetlerine tahsis edenleri, tanklara alkı_ tutanları, verilen mücadeleye tiyatro diyerek hakaret edenleri gayet iyi hatırlıyoruz. Biz, köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika in_a edip, sondajlarla petrol, do_al gaz ararken, yatırımcılara ülkeye gelmeyin ça_rısı yapanları gayet iyi hatırlıyoruz. Kahraman ordumuz ve onun _erefli komutanları ile savunma sanayiimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumu_tur" ifadelerini kullandı. Ali Babacan'ın _HA/S_HA sözlerine tepki gösterenn Cumhurba_kanı Erdo_an, _u ifadeleri kullandı: "Bizim bildi_imiz, bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayiine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. Yine ülkemizin askeri alandaki gücünü kendine tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını normal kar_ılıyoruz. Anlamakta zorlandı_ımız husus, bu ülkenin bir partisinin ordumuza ve savunma sanayimize kar_ı sergiledi_i hazımsızlıktır. Kendi milletine silah do_rultanlara övgüler dizip silahını dü_manlara çevirenleri yerden yere vuranları görünce bu i_te bir terslik var demekten alıkoyamıyoruz. Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm _irketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ili_kileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini dü_ünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak etti_i cevabı vermek sorumlulu_umuzun gere_idir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nereden nereye gelmi_tir. Kısaca hatırlayalım. Ülkemizde milli mücadelenin de etkisiyle cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra ba_layan bir savunma sanayi hamlesi vardı." _HA
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat