GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini 24 aylığına kiraya verecek

Türkiye 21 Mayıs 2022 22:46
Videoyu Aç GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini 24 aylığına kiraya verecek
A
a

GEMİ VE İSKELE BÜFE İŞLETMESİ KİRALAMA İŞİ İLAN VE YETERLİLİK ŞARTLARI

MADDE 1 – Aşağıda isimleri yer alan gemilerin büfeleri ve yerleri belirtilen iskele büfeleri Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde İhale Komisyonu tarafından yapılacak ihale ile 24 ay (730 gün) süre ile kiraya verilecektir.

 • İşe başlama tarihi 01.07.2022 İşin bitiş tarihi 30.06.2024

 • İhale Tarih ve saat: 30.05.2022 – 14:00

 • İhale Yeri : Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276

 • Telefon : 02862171188-02862174452

MADDE 2-  Sözleşme kapsamındaki hatlar, Gemi ve İskeleler.

 1. Hatlar: Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Geyikli Yükyeri-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Çanakkale-Bozcaada, Çanakkale-Gökçeada, Güney Marmara (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı, Ekinlik)

 2. Gemiler: Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-9, Alınteri-17, Alınteri-18, Conkbayırı, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları 2 ve Selimiye gemilerinde bulunan büfeler,

 3. İskeleler: Geyikli Yükyeri İskele Büfesi (85 m² Kapalı Alan 315 m² Açık Alan), Bozcaada İskelesi Büfesi (32 m² Kapalı Alan)

MADDE 3- İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 30/05/2022 Tarihinde saat : 14:00‘da İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Teklifler İhale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. İhale tarih saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve teklif zarfı açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Açık artırma, 24 aylık toplam bedel üzerinden olacaktır. Verilecek olan teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Açık artırma sonunda belirlenen bedel ihale ekindeki muhammen bedel cetvelindeki muhammen bedel dağılım oranları üzerinden oranlama yapılarak gemi büfeleri için sefer başı, iskele büfeleri için aylık olarak hesaplanarak ödeyeceği kira bedelini gösterir kira dağıtım cetveli düzenlenerek yüklenici tarafından sözleşme eki olarak imzalanacaktır.
Not: (Verilen tekliflerden en yüksek teklif veren üçüncü isteklinin teklifi ile eşit olan teklifler var ise aynı statüde kabul edilerek artırmaya dahil edilir.)

MADDE 4- Madde 2 de belirtilen Gemi Büfelerinin işletilmesi 24 aylık (730 günlük) olacaktır.

MADDE 5- Teklif edilecek toplam bedel, muhammen bedel olan 17.232.556,76 TL’den düşük olamaz. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacaktır. Geçici teminat bedeli 1.000.000,00 TL (birmilyontürklirası) dir. Teminat olarak teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydı ile teminat mektubu kabul edilecek veya Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar bankası TR35 0001 5001 5800 7293 6875 26 nolu hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

MADDE 6- Kesin teminat 3.000.000,00 TL(üçmilyontürklirası) tutarında ve en az 30/09/2024 tarihine kadar geçerli süreli kati teminat mektubunu kabul edilecektir. Kesin Teminat, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar Bankası TR35 0001 5001 5800 7293 6875 26 nolu hesabına nakit olarak yatırılabilir.

MADDE 7- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler.
7.1. İhaleye Katılabilme Şartları

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 2. Gestaş Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nden 100,00TL bedel karşılığı alınan ihale dosyası içeriğini kapsayan idare tarafından mühürlenmiş tüm sayfaların kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır (fotokobi kabul edilmeyecektir)

 3. İhale doyası alındı belgesi (100,00 TL)

 4. İsteklilerin teklifini gösteren toplam tutar Türk Lirası olarak verecektir.

 5. Ödeme makbuzu fotokopisi veya banka dekontu aslı veya fotokopisi (Geçici teminat)

 6. Son 5 (Beş) yıl içerisinde Şahıs işletmesi, ortaklık veya şirket ortaklığı, ortağı olarak büfe işletmecisi veya kafeterya işletmeciliği işini yapmış olmak Büfe işletmecisi veya kafeterya işletmeciliği işine ait son 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir yılın satış hasılatının en az 700.000,00 TL olması ve bunu belgelemesi. (Vergi Dairesi veya SMMM onaylı Bilanço veya Gelir Tablosu  ve Ekinde imzalayan SMMM’nin imza sirküleri).

 7. İlan tarihi ve ihale tarihi arasında bağlı olduğu vergi dairesinden vadesi gelmiş borcu yoktur yazısı verilecektir.

 8. Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’nden alınmış İdareye borcu olmadığını gösterir belge.

 9. İflas ve Konkordato Belgesi (Ticaret Odası) Gerçek kişilerde ilgili meslek odası kayıt belgesi,

 10. Meslekten Men Belgesi- İhale Durum Belgesi (Ticaret Odası)

 11. İlan tarihi ve ihale tarihi arasında vadesi gelmiş SGK Prim borcu olmadığına dair belge.

 12. İhale dokümanında imzası bulunan kişinin/kişilerin vekil ise ihale tarihi veya öncesinde düzenlenen noter onaylı vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi  

 13. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişi)

 14. İmza Sirküleri, şahıs için imza beyannamesi.

 15. Sabıka Kaydı (Şahıs İşletmesi ise kendisi ve vekilinin, Tüzel kişi ise Şirket Sahibi, ortakları, müdürleri ile İhale dokümanında imzası bulunan, sözleşme imzalayacak vekalet sahibi kişilerin tamamı için)

Madde 7.1’de sayılan belgeler bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Zarfın kapatılan kısmı kaşelenip imzalanacaktır. Belirtilen belgelerin ve şartların hiç olmaması veya eksik olması durumunda zarf sahibinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
Madde 7.1’de sayılan belgeler ihale saatine kadar “aslı idarece görülmüştür” yapılmak üzere idaremize getirilebilir.

7.2. Aşağıda Belirtilen Durumlardaki İstekliler İhale Dışı Bırakılır.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İDARE ye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İDARE tarafından ispat edilen,
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
ğ) 7.3. üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

7.3. İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İDARE’nin ihalelerine katılamaz.
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İDARE’nin ihale yetkilisi.
ç) İDARE’nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

7.4. İş Ortaklığı veya Konsorsiyumlar.
İş Ortaklığı veya Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

7.5. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
(1) İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili İDARE’nin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce İDARE tarafından iptal edilebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İDARE’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.https://www.ilan.gov.tr/ilan/986133/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-gestas-gemi-ve-iskele-bufelerini-24-ayligina-kiraya-verecek
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR