Gezi teknesi hattı kiraya verilecektir

Türkiye 3 Şubat 2021 00:05
Videoyu Aç Gezi teknesi hattı kiraya verilecektir
A
a

HASANKEYF BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEZİ TEKNESİ HATTI KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR

1- AMAÇ VE KAPSAMI
Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin aşağıda belirtilen tarih ve saatte Hasankeyf Turizm Amaçlı Faaliyet Gösteren Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği, teknik ve idari şartname hükümleri çerçevesinde yapılacak münferit sözleşmelerle toplu taşıma yapmak üzere yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 2 (iki) yıl süre ile kapalı teklif artırma usulüyle ihale edilecektir.
2- HAT GÜZERGÂHI
MÜZE LİMANI – Zeytuniye Mağaraları, Kayım, Kralkızı, Salihiye Bahçeleri, Yamaç Külliyesi, Hasankeyf Kalesi, Arı Kalesi Vadisi Güzergâhı
3-İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ
İhale Hasankeyf Belediyesi meclis toplantı odasında yapılacaktır.
Adres: Raman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 39 Hasankeyf/BATMAN
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır.
1:30 SAATLİK GEZİ TURU HATTI SAAT TARİH
1 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 10:00 18.02.2021
2 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 11:00 18.02.2021
3 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 13:00 18.02.2021
4 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 14:00 18.02.2021
5 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 10:00 19.02.2021
6 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 11:00 19.02.2021
7 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 13:00 19.02.2021
8 NO’LU SEFER İŞLETME İHALESİ 14:00 19.02.2021
4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
 1. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
 2. Nüfus kayıt sureti (gerçek kişiler için) Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden,
 3. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (gerçek kişiler için) Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden,
 4. Adli sicil kaydı, (Gerçek kişiler için) (Sabıka kaydı-e-devlet üzerinden alınabilecektir.)
 5. Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırmış olmak, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;  Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektuplarının limit içi ve süresiz olması ve teyid yazısı ile birlikte ibrazı gerekir),  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) vermeleri),
Tedavüldeki Türk Parası, Hasankeyf Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Batman Şubesi TR28 0001 0005 5731 2151 4950 01 nolu hesabına yatırılacaktır.
 1. Kayıtlı ise ilgili oda kayıt, sicil tasdiknamesi belgesine sahip olmak, (Üzerinde ihale kalandan sözleşme öncesi istenecek.)
 2. Ortak girişim olması halinde, girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin ikametgâh ve imza sirküleri, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
 3. Vergi ve prim borcu olmadığına ilişkin vergi dairesinden ve SGK’dan alınmış belgenin aslı, noter tasdikli fotokopisi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
 4. Vekâleten katılınıyor ise noter tasdikli veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti vekâletnameyi vermiş olmak,
 5. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
 6. İhale şartnamelerinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması,
 7. Hasankeyf Turizm Amaçlı Faaliyet Gösteren Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliğine göre çalışacağını ve Belediye meclisinin alacak olduğu kararlarına uyacağını taahhüt ve kabul ettiğine dair noterden veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti alınmış taahhütname, (Üzerinde ihale kalandan sözleşme öncesi istenecek.)
 8. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
 9. Teknik Şartname, İdare Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dâhilinde Hasankeyf Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) bedelle Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilir. İhale ile ilgili şartname dosyalarını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.
 10. Hasankeyf Belediyesi denetiminde çalıştırılacak tekne ihale şartnameleri alındı belgesi,
 11. İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.
 12. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde zikredilenler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.
 2. Bir kişi (gerçek veya tüzel) işletmesini yapacağı ‘hat’ta çalıştırılacak sadece bir tekne işletmesi için ihaleye girebilecektir. Tüzel veya gerçek kişi olarak ihaleyi kazananlar, bu hattaki başka tekne ihalesine tüzel veya gerçek kişi olarak katılamayacaktır.
6- İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
 1. Muhammen Bedeli: 1 (bir) adet yolcu taşıma teknesi ile güzergâh hattının (Müze Limanı – Kale Limanı) yıllık kira bedeli, 43.200,00 TL (kırk üç bin iki yüz Türk Lirası) + KDV muhammen bedeldir. İkinci yılın kira bedeli, kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
 2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’ü (yüzde üç) olan 1.296,00 TL (bin iki yüz doksan altı Türk Lirası) ücreti yatıracaktır.
 3. Kesinleşen ihale bedeli üzerinde %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.
7- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/735322/vasita/ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka/gezi-teknesi-hatti-kiraya-verilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER