Gıda malzemesi alımı yapılacaktır

Türkiye 5 Aralık 2021 14:20
Videoyu Aç Gıda malzemesi alımı yapılacaktır
A
a

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Gıda Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/788404

1-İdarenin

a) Adı

:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

BEYPINAR MAHALLESİ KÜME EVLERİ SOKAK 62 İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3624655943 - 3624655942

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Gıda Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

95 Kalem Kuru Gıda Yiyecek ve İçecek, 44 Kalem Yaş Sebze ve Meyve, 12 Kalem Ekmek Kuru Pasta ve Tatlı, 6 Kalem Et ve Et Ürünleri Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü Beypınar Mahallesi Kümeevleri Sokak No: 62 Atakum/Samsun

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeyi müteakip 5 gün içinde işe başlanacak ve İdarenin talepleri doğrultusunda mallar teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
EKMEK, UNLU MAMÜLLER VE TATLI KISMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
Gıda Üretim İzin Belgesi
Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
 ET VE ET ÜRÜNLERİ KISMINA TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER;
Gıda Üretim İzin Belgesi
Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Bu madde 3. Kısım Ekmek, Kuru Pasta ve Tatlı ve 4. Kısım Et ve Et Ürünleri kısımları için geçerli olup, bu kısımlara teklif verecek istekliler aşağıda sayılan belgelerden durumlarına uygun olanı ibraz edeceklerdir:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894710/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/gida-malzemesi-alimi-yapilacaktir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR