Gıda malzemesi alınacaktır

Türkiye 5 Aralık 2021 14:19
Videoyu Aç Gıda malzemesi alınacaktır
A
a

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BAFRA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

19 KALEM GIDA MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/794233

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BAFRA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

BÜYÜKCAMİ MH. CAMİKEBİR CAD. 1 55400 BAFRA/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3625432320 - 3625425623

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

19 KALEM GIDA MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BAFRA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AŞ EVİ HİZMET BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyaç duyduğu malzemelere ilişkin sipariş listesi İdarenin ilgili birimi tarafından verilecektir. İdare ihtiyaçları doğrultusunda haftalık (7 günlük) peyderpey alım yapacak, malın tamamı tek seferde teslim alınmayacaktır. Talep edilen ürün istenilen gün ve saatte teslim edilecektir. Acil durumlarda İdarenin talep etmesi halinde yüklenici bu talebi gün içerisinde karşılamak zorundadır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.12.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bafra Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Kat İhale Ünitesi Odası Büyükcami Mah. Camikebir Cad. No:1 Bafra/Samsun


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif mektuplarında, teklif ettikleri her kalem gıda malzemesinin markasını belirten listeyi teklif mektuplarının ekinde sunmak zorundadır. Sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif verilen tüm kalemlere numune getirilecektir. Numune örnekleri kesinlikle orijinal ambalajında olacaktır. İstenilen numunelerden büyük ambalajlı olanların yerine (pirinç, nohut vb) küçük gramajlı orijinal paketinde de olabilir. Numune örnekleri ihaleden daha sonra idarenin tebliğ edeceği tarih ve saate kadar İdare’ye verilecektir. Numunesi teslim edilmeyen kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


https://www.ilan.gov.tr/ilan/895249/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/gida-malzemesi-alinacaktir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR