Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi Yaptırılacaktır

Kategori: Türkiye - Tarih: 10 Şubat 2021 10:00
Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi Yaptırılacaktır

ALİ MÜNİF YEĞENAĞA CADDESİ 2 ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA VE İHALE DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2021/40223
İşin Adı : Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360
b) Telefon ve faks numarası : 3223554730 - 3222482806
c) Elektronik posta adresi : ihale@adana.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.adana.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8750 m² Alanda Restorasyon Yapılması
b) Yapılacağı Yer : Adana
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : İşin süresi 10 (on) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Evrak Kayıt (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 Çukurova/ADANA )
b) Tarihi ve saati : 19.02.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B Üst Yapı 1. Grup İşleri veya bu iş  grubuna bağlı onarım, tamamlama, güçlendirme ve tadilat işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir. 

7 . İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY Türk Lirası karşılığı Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 ) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Evrak Kayıt (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 ) adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14.Aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/738086/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/restorasyon-isi-yaptirilacaktir

http://www.gazetearena.com/haberprint/ali-munif-yegenaga-caddesi-2-etap-sokak-sagliklastirma-restorasyon-uygulamasi-isi-yaptirilacaktir-97520.html