İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

Kategori: Türkiye - Tarih: 13 Şubat 2021 10:01
İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ İHALE İLANI İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

No

Taşınmaz No

İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Payı  (m²) Cinsi İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi İhale Usulü  İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1

35030102314

İzmir Buca Kaynaklar - 2737 105.603,00 Tam Et Entegre tesisleri ve müştemilatı Taşınmazın 83.400,00 m²'lik kısmı et entegre tesisi ve müştemilatı olarak kullanılmak üzere- 30 (otuz)Yıl  2886/51-g 1.409.000,00.- 422.700,00.- 23.02.2021 14:00

 

 

                           

1-

Yukarıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51-g maddesine göre yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi, Adalet Mah. Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İZMİR  adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının  (Yeni Bina)  giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

2-

İrtifak ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3-

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

 

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. 

 

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

 

 İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4-

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

5-

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   

6-

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                                  

 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00                                                                                     İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/738998/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/izmir-cevre-ve-sehircilik-il-mudurlugunden-et-entegre-tesisleri-ve-mustemilatinin-irtifak-hakki-ihalesi-yapilacaktir-

http://www.gazetearena.com/haberprint/izmir-cevre-ve-sehircilik-il-mudurlugu-nden-et-entegre-tesisleri-ve-mustemilatinin-irtifak-hakki-ihalesi-yapilacaktir-97604.html