Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmeti Alınacaktır

Kategori: Türkiye - Tarih: 3 Şubat 2021 00:04
Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmeti Alınacaktır

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzuna (PRAG) göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-  Ajansın İrtibat Bilgileri:

 1. Adresi: Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON

 2. Telefon ve faks numarası: Tel : 444 82 90  Faks :0 (462) 455 40 88

 3. Elektronik posta adresi: doka@doka.org.tr

2-  İhale Konusu İşin:

 1. Niteliği, Türü ve Miktarı: 41 (kırk bir) Coğrafi İşaretli Ürün 18 Ay Sosyal Medya Tanıtımı ve 1 (bir) Adet İnternet Sitesi Tasarımı Hizmet Alımı İşi

 2. Teslim Yeri: Trabzon merkezde bulunan Ajans Hizmet Binası

 3. Süresi: 18 (on sekiz ay)

3-  İhalenin:

 1. Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

 2. Yapılacağı Yer: T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON )

 3. Tarihi ve Saati: 01.03.2021 Pazartesi günü, Saat: 15:00

4-   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
4.1-    İhaleye katılma şartları:
4.1.1-Katılım, bireysel olarak veya isteklilerin bir grubuna (konsorsiyuma) katılan tüzel kişiler ya da tüm gerçek kişilere açıktır.
4.1.2- Katılım, uluslararası kuruluşlara da açıktır.
4.2-    İhaleye katılmak için istenilen belgeler:
4.2.1-İsteklinin ortalama yıllık cirosunun, son 3 mali yıl için 100.000 Avro'ya eşit veya bu tutarı aştığını gösteren mali tablolar
4.2.2-İhale dokümanları olan Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen teminat koşulu ve diğer bilgi ve belgeleri sunmak. İhale konusu ile ilgili alanda çalışan en az 5 tecrübeli personeli bulunduğunu gösteren SGK Hizmet Dökümü
4.2.3- İş Bitirme Belgeleri - İstekli, sözleşme konusu ile ilgili toplamda asgari 75.000 Avro tutarında iş bitirmiş olmalıdır. Bahsedilen hizmetler, bu başvurunun son teslim tarihinden önceki 36 ay içinde herhangi bir anda tamamlanmış olmalıdır
4.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;
4.3.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.4.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6- İhale yasaklısı olmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge
4.7- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge
4.8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge

 1. Değerlendirme En iyi fiyat-kalite oranı usulüne göre yapılacaktır (Mali Teklif %20 ve Teknik Teklif %80).

 2. İhale dokümanı, T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3  (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON adresinde veya Ajansın internet sitesinde görülebilir.

 1. Teklifler, 01/03/2021, saat 15:00'e kadar T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No : 3 (taksim yokuşu) Ortahisar/TRABZON (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.

 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10-    T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale
edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte
serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi
bir hak talebinde bulunulamaz.Kamuoyuna duyurulur.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/734656/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/sosyal-medya-tanitimi-ve-internet-sitesi-tasarimi-isi-hizmeti-alinacaktir

http://www.gazetearena.com/haberprint/karadeniz-havzasinda-cografi-isaretler-agi--bs-gin--projesi-sosyal-medya-tanitim-hizmeti-alinacaktir-97341.html