Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

Kategori: Türkiye - Tarih: 23 Ocak 2021 21:59
Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.
 
Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis TH 7 2 Fakültelerin Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
2 Mühendis TH 7 2 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
3 Mühendis TH 7 1 Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
4 Mühendis TH 7 3 Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
5 Şehir Plancısı TH 7 5 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
6 Avukat AH 6 4 Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan
7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 8 59 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir
belgeye sahip olmak.
Kadın / Erkek P3 En az 60 puan
8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 12 6 Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı
olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
Kadın / Erkek P94 En az 60 puan
9 Bilgisayar İşletmeni GİH 12 5 Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği lisenin ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. Kadın / Erkek P94 En az 60 puan
10 Belediye Trafik Memuru GİH 8 10 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 puan
11 Zabıta Memuru GİH 9 15 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Büyükşehir Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi’nin
(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru kadroları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu Belediyemizin www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d)  Yabancı  okul  mezunları  için  denklik  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
i)  Veri  Hazırlama  ve Kontrol İşletmeni  ile  Bilgisayar  İşletmeni kadroları  için; Milli  Eğitim Bakanlığı  onaylı  bilgisayar  işletmeni  sertifikası  veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
j) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
k) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve uygulamalı, diğer Memur kadroları için sözlü sınava katılabilmek için;
a)  Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  08.03.2021  tarihinden  12.03.2021  Cuma  gününe  kadar  (mesai  saatleri  arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b)  Zabıta  Memuru  kadrosuna  yapılacak  başvurular  için;  adayların  başvuru  için  gerekli  belgelerle  birlikte  belirtilen  adrese  şahsen  başvurması gerekmektedir.
Diğer kadrolar için;
c) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresine,
d)  Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Van  Büyükşehir  Belediyesi  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Daire  Başkanlığı  (Seyit  Fehim  Arvasi Mahallesi Özdemir Sok. No: 5 İpekyolu / VAN) gönderebileceklerdir.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
g)  COVİD-19  Pandemisi  nedeniyle  zabıta  memuru  kadrosu  dışındaki  başvuruların  mümkün  mertebe  www.van.bel.tr  web  sitemiz  üzerinden yapılması önerilmektedir.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a)  Belediyemiz  tarafından  adayların  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumu  kontrol  edilmek  suretiyle  KPSS  puanlarına  göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 05.04.2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d)  Belediyemizce  düzenlenen  ve  adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  “Sınav  Giriş  Belgesi”  düzenlenecektir.  Sınava girmeye  hak  kazanan  adaylar  sınav  giriş  belgelerine  05.04.2021  tarihinden  itibaren  Belediyemizin  (http://www.van.bel.tr)  resmi  internet  sayfasından erişebileceklerdir.  Ayrıca;  Sınav  Giriş  Belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara  başvuru  formunun  iletişim  bilgileri  bölümünde  belirtilmiş  olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

-  Zabıta  Memuru  alımı  için;  sözlü  ve  uygulamalı  sınav yapılacak  olup,  sözlü  sınav  ve  uygulamalı  sınav  12.04.2021-16.04.2021  günleri  arasında başlamak  üzere,  Van  Büyükşehir  Belediyesi  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  hizmet  binası  (Altıntepe  Mahallesi  Zeve  Caddesi  Trenyolu  üstü  Tuşba/VAN) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
- Diğer Memur kadrolarının alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 19.04.2021-07.05.2021 tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası 1 nolu toplantı salonunda (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sok. No: 5 İpekyolu / VAN) yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b)  Zabıta  Memuru  için  uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ve  sportif  dayanıklılık  gibi  özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadroları sınavında değerlendirme:

Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyenin  internet  adresinde  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/731705/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/van-buyuksehir-belediye-112-memur-ve-zabita-memuru-alacak

http://www.gazetearena.com/haberprint/van-buyuksehir-belediye-112-memur-ve-zabita-memuru-alacak-97053.html