İlaçlama hizmeti alınacaktır

Türkiye 6 Mart 2021 21:13
Videoyu Aç İlaçlama hizmeti alınacaktır
A
a

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAÇLAMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/107244

1-İdarenin

a) Adresi

:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (Bundan sonra OMUSUVAM olarak yazılacaktır.) - ATAKUM / SAMSUN Samsun/544

b) Telefon ve faks numarası

:

6542785 - 3624576010

c) Elektronik Posta Adresi

:

omusamsa@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İlaçlama Hizmeti hizmet alımına ait malın miktarı ve türü ekte belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SUVAM Müdürlüğü ve bağlı hizmet binalarında (Omusuvam, -1, 0, A, 1, 2, 3, ….9 katlar, Onkoloji Hastanesi, -Çocuk Hastalıkları Hastanesi -1, 0, 1, 2, … 5 katlar – Şehir Hemodiyaliz ve Onkoloji Üniteleri Tuvaletler, Lavobalar, Arşiv, Çamaşırhane, Merkezi Depo, Eczane ve Depoları, Morg, Teknik Bakım, Tıbbi Cihazlar, Hasta Kabul, Santral, Acil Servis, Radyoloji Ünitesi ve bölümleri, Başhekimlik, Dekanlık, Konferans Salonları, Anfiler, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane, Yoğun Bakımlar, Kat Mutfakları, Tıp Fakültesi Derslikleri (Mustafa Kemal Güneşdoğdu Anfileri Z.Kat ve 1.Kat, Eski Diş Hekimliği 2.Kat, F Blok Anfi Derslik Z.Kat ve 1.Kat, D-2 Blok PDÖ binası Z.Kat, -1. Kat, -2.Kat, D-3 Blok Fizyoloji- Farmakoloji 1.Kat ve 2.Kat, E Blok Anatomi Z:Kat ve 1.Kat ), Havza Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi vb.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Omusuvam Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
*Sağlık Bakanlığı’nın Yayımladığı Biyosidal Ürün Tipi 14,16,18,19 ruhsatına sahip yerli veya ithal ürünlerin belgelerini (noter onaylı ruhsat ve etiket örneği, MSDS belgesi vb.)(Kullanılan Biyosidal Ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış veya ithal ürünler için ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır.)
*Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi
*Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikaları
*Biyosidal Ürün Kullanım Mesul Müdürlük Belgesi, Mesul Müdürün ve Personellerin  Sosyal Güvenlik Kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgelerini
*2 veya 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
*Teknik Şartnamenin 9. maddesinde istenen Ekip Listesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

*ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine
*ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

*Teknik Şartnamenin 9. maddesinde istenen ekip listesi *Kadrosunda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi İSG-katip sisteminden sözleşme yaptığını veya *Bireysel olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi İSG- katip sistemi üzerinden sözleşme yaptığını veya *Ortak sağlık güvenlik birimi ile İSG-katip sistemi üzerinden sözleşme yaptığını belgelendirmelidir. *Biyosidal ürün uygulama alanında TSE (TS 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesine),

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarından verilen her türlü "Haşere-Kemirgen İlaçlama hizmeti" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Omusuvam Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


https://www.ilan.gov.tr/ilan/752146/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/ilaclama-hizmeti-alinacaktir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER