Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecektir

Türkiye 5 Ocak 2021 20:24
Videoyu Aç Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecektir
A
a

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ
                                                                                                                                              
MUHAMMEN BEDEL                                         GEÇİCİ TEMİNAT                          İHALE TARİH
                  3.745.538,00 TL                                                112.367,00 TL                             20.01.2021  Saat:  11:00
                       
 1. Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi 39 ada 7 nolu parselde bulunan 2.781,75 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari dükkan ve bürolar inşaat yapım işi 24 Büro ve 4 dükkan (Belediyeye kalacak) + 1.000,00 TL toplam 3.745.538,00 TL + KDV Muhammen bedelle 15 Ay  süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.
 2. İhale, Hamidiye Mahallesi 40811 sokak No:9 Beyşehir/ KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Hamidiye Mahallesi 40811 sokak No:9 Beyşehir/ KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 TL. bedelle satın alınabilir.
 4. İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İSTEKLİLER

      İhale günü saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
 1. Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,
 2. Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,
 3. 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,
 4. İhaleye katılacak olanlardan, son yayınlanan Yıllık cirosu muhammen bedelin üzerinde olduğuna dair Mali müşavir onaylı bilanço,
 5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 6. Noter tasdikli imza sirkülerini,
 7. Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,
 8. İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,
 9. Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti
 10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
 11. İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.
 12. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.
 13. Vergi borcu yoktur yazısı.
 14. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 15. Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır. 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır. 
 16. İhale mevzuatına göre düzenlenecek teklif mektubu. (Teklif Mektubu ağzı kapalı ve mühürlü iç zarfta olacaktır.)
İLAN OLUNUR.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/720734/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/kat-karsiligi-insaat-yapim-isi-ihale-edilecektir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER