Kedi ve köpek kulübesi alınacak

Türkiye 14 Şubat 2021 20:51
Videoyu Aç Kedi ve köpek kulübesi alınacak
A
a

KEDİ VE KÖPEK KULÜBESİ ALIM İŞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KEDİ VE KÖPEK KULÜBESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/57162
 
1-İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mah.Hipodrum Cad.No:5 B Blok Kat:8 - YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125072268 - 3125072261
c) Elektronik Posta Adresi : saglikisleri@ankara.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kedi Kulübesi 250 Adet Köpek Kulübesi 750 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tüm malzemeler, İdare’ nin belirleyeceği adrese veya Kulübesi Şafak Mahallesi 867. Sokak No:38/44 Gölbaşı adresinde yer alan Gölbaşı Hayvan Barınağına teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Ürünler 3 parti halinde idareye teslim edilecek olup, ilk 20 günde 1. Parti olarak 100 kedi kulübesi ve 250 köpek kulübesi, ikinci 20 günde 2. Parti olarak 100 kedi kulübesi ve 250 köpek kulübesi ve üçüncü 20 günde 3. Parti olarak 50 kedi kulübesi ve 250 köpek kulübesi olarak teslim edilecektir. Malzemelerin teslimine ilişkin tüm nakliye masrafları yükleniciye aittir. Nakliye sırasında hasara uğrayan malzeme yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 09.03.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:8 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/740639/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kedi-ve-kopek-kulubesi-alinacak
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER