Kitap basım ihalesi yapılacaktır

Türkiye 21 Ocak 2021 23:50
Videoyu Aç Kitap basım ihalesi yapılacaktır
A
a

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYINEVİ KİTAP BASIMI İHALESİ

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                                                                                       
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler                                                                                                                                                                            
 1. İş sahibi İdarenin;
Adı:                                                                 İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi  (İktsadi)
Adresi:                                                             Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası:                                             0212 311 61 41
Elektronik posta adresi:                                     gamze.erdem@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı                              Gamze Erdem

2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin; 
Adı Yayınevi Kitap Basımı İhalesi

Tanımı

Satış ve tanıtım amaçlı kitap basımıdır.
 
Kapsamı Yayınevi Kitap Basımı
 
Süresi 12 (oniki) Aydır
 
Geçici Teminat                         Teklif edilecek bedelin %3’den az olamaz, en az 3 ay süreli olmalıdır.
                     İdarenin ilk yazılı talebi üzerine derhal ve gecikmeksizin İdareye veya emrine nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere olmalıdır.


İhaleye İlişkin Bilgiler
 1. İhale kayıt numarası:             202101006
 2. İhale usulü:                           Açık ihale
 3. İhalenin yapılacağı adres:       Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan  
İstanbul
 1. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 2. Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 3. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
 4. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
 1. İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur.
           

İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:
            https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

            İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
            Banka adı            : Garanti Bankası
            Şube Adı             : Beyoğlu Ticari
            Şube kodu           : 1671
            Hesap no             : 6293585
            Iban No              : TR43 0006 2001 6710 0006 2935 85
            Hesap Adı           : İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İşletmesi

            İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
            20 TL
 
 1. İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202101006 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklaması ile yatırılıp, ödeme dekontu ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın Alma Müdürlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
 2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.
 3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi:                 28 Ocak 2021
İhale (son teklif verme) saati:                  15:00
İhale komisyonu toplantı yeri:                 Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul

İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve 08 Haziran 2020 tarih ve 31149 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b) İdari şartname
c) Teknik şartname
            d) Taslak sözleşme
            e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği
            f) Teklif Tablosu
           
2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 1. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir.
 
 1. İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir.
 
 1. İhale kapsamında isteklilerden istenilen belgeler aşağıdaki gibidir:
 
 • “202101006 numaralı İhale Evrağı teslim tutanağı
 • “202101006 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklamalı ödeme dekontu,
 • İsteklinin son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhası,
 • İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,
 • İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
 • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
 • İdari ve teknik şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
 • İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, (SMMM veya YMM ıslak onaylı) bilanço,
 • SGK’dan alınmış olan firmanızın prim borç durumuna ilişkin belge,
 • Firmanın vergi borç durumuna ilişkin belge,
 • İsteklinin son 3 yıla ait Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (Şahıs Şirketleri) Beyannamesi ve ilgili beyannamenin tahakkuk fişleri,
 • Şekli ve içeriği bu idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.                               

         
DİĞER HUSUSLAR
 
 1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
 
 1. İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
 
 1. İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verirler, kısmi teklif kabul edilmez.
 
 1. BİLGİ kısmi alım yapma hakkını ve ihalenin bir parçasını iptal etme hakkını saklı tutar.
 
 1. İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dokümanlarından ulaşılabilir.
 
 1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
 
 1. Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

 

İlan Bilgileri • İlan No
  ILN01297587
 • Şehir
  İSTANBUL
 • İlçe
  Eyüp
 • İlan Türü
  İHALE
 • İhale Usulü
  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü
  Kiralama ve Hizmet Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi
  28.01.2021 15:00
 • İhale Kayıt No
  202101006
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
  Emniyettepe Mah.  Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan   İstanbul
 • Yayınlandığı Gazeteler
  21/01/2021 : İSTİKLAL
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER