Konteyner kent alanının bakım onarım işi yaptırılacaktır

Türkiye 19 Ocak 2021 20:47
Videoyu Aç Konteyner kent alanının bakım onarım işi yaptırılacaktır
A
a

T.C. HATAY VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM HARCAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) İGA Tarafından Yapılan Konteyner Kent Alanının Bakım Onarım İşi  Pazarlık Usulü (Açık Eksiltme Yöntemi İle) ve Anahtar Teslim Götürü Bedel ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY
2- İhale konusu yapım işinin
  a) Niteliği, türü ve miktarı: Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) İGA Tarafından Yapılan Konteyner Kent Alanıın Bakım Onarım İşi 
 b) Yapılacağı yer: Suriye İGAB Bölgesi
 c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  d) İşin süresi: İşyeri tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
3- İhalenin;
            a) Doküman Satış Adresi: Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kat:4
            b) Yapılacağı yer: Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu Kat:1 Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY
            c) Tarihi ve saati: 22/01/2021 - Saat 11.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
            a)  Mevzuat gereği kayıtlı olunan Oda Kayıt Belgesi
            b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya İmza Beyannamesi. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
            ç) Geçici Teminat Mektubu.
            d)  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte teklif dosyasının kapalı zarf içerisinde, en geç ihale günü saat 14.00’e kadar, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu (Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası No:17) Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir.  İhale pazarlık usulü yapıldığından dolayı istekliler tarafından kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin açılmasına müteakip, açık eksiltme yöntemi ile ikinci teklifler alınacaktır. Bu sebepten dolayı isteklilerin teklif vermeye yetkili/yetkilendirilmiş kişilerinin bizzat ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
6- Konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları ihaleye teklif veremez.
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ) takvim günü olmalıdır.
9- İhalenin saatinden önce iptal edilmesine veya teklifler alındıktan sonra gerek görülmesi halinde iptal edilmesine İdare Yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı’ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
10- Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11- İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşme Türk Lirası olarak imzalanacaktır.
12- İhale dokümanı satış bedeli
https://www.ilan.gov.tr/ilan/729115/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/konteyner-kent-alaninin-bakim-onarim-isi-yaptirilacaktir
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER