Likit oksijen gazı alınacaktır

Türkiye 7 Şubat 2021 19:25
Videoyu Aç Likit oksijen gazı alınacaktır
A
a

LİKİT OKSİJEN GAZI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI (12 AYLIK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/13392
 
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141159 - 3247145603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI (12 AYLIK)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Kilogram - LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI (12 AYLIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SİLİFKE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ (Sağlık Tesisine Ait Bina)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlayacak olup, ihtiyaca binaen verilecek olan siparişler Hastane İdaresinin yazılı, telefon veya fax talebine istinaden 24 saat içinde karşılanacaktır. Gerektiğinde İdarenin talebi üzerine Yüklenici Firma hafta içi ve hafta sonuna ek olarak resmi tatil ve dini bayram günlerinde de teslimat yapacaktır. Ayrıca teslimata ilişkin bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Likit Oksijen Gazı Tank Montajı için; Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 45 gün içerisinde teknik şartnamedeki kurulum, montaj ve diğer işleri tamamlayıp sağlık tesisine tanktan hastane sistemine likit oksijen gazı vermeye başlayacaktır. Diğer taraftan işe başlama tarihinden kurulum, montaj ve diğer işlerin tamamlanıp tanktan hastane sistemine likit oksijen gazı verilmeye başlamasına kadar İdarenin ihtiyacını yüklenici firma karşılamaya devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.02.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mersin Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği İhale Odası - Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 SİLİFKE / MERSİN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- İstekli firma üretici ise ; Sağlık Bakanlığından alınmış Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi ile Medikal Amaçlı Gaz üretiminde yasal zorunluluk olan Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük belgesine sahip olacaktır. Bu belgelere ilişkin ayırt edici numarasını EKAP üzerinden teklif aşamasında “Yeterlik Tablosunda” belirtecektir. Aslı İdarece istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur.
2- İstekli firma bayi ise; üreticiye ait Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi ile Mesul Müdürlük Belgesine, üretici tarafından verilen Yetkili Bayilik Belgesine ve kendisine ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı Gaz Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesiyle, Mesul Müdürlük Belgesine sahip olacaktır. Bu belgelere ilişkin ayırt edici numarasını EKAP üzerinden teklif aşamasında “Yeterlik Tablosunda” belirtecektir. Aslı İdarece istendiği takdirde İdareye sunulması zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/728035/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/likit-oksijen-gazi-alinacaktir-
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER