Safranbolu'da yol kenarı otopark alanları kiraya verilecek

Türkiye 18 Ekim 2021 22:35
Videoyu Aç Safranbolu'da yol kenarı otopark alanları kiraya verilecek
A
a

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SAFRANBOLU ŞEHİR MERKEZİ CADDELERİNDE UYGULANACAK YOL KENARI OTOPARK İŞLETİLMESİ KİRALAMA İŞİ İHALESİ İLANI

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1-


İlçemiz Şehir Merkezinde otopark sorunun çözülmesi, cadde üzerinde park edecek araçların disipline edilmesi, kısa süreli park edecek vatandaşlarımızın cadde üzerinde park yeri bulmaları açısından İlçe Merkezinde bulunan cadde ve sokaklarında uygulanacak olan Vergi Usül Kanununa uygun cihaz kullanarak ücretli otopark kiralama ihalesi işi 3 yıl ( 36 ay ) süre ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İşin Adı

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat%3

Safranbolu Şehir Merkezi Caddelerinde Uygulanacak Ücretli Yol Kenarı Otopark İşletilmesi Kiralama İşi İhalesi27/10/202114:3013.800,00 TL/AY14.904,00

Safranbolu’da Uygulanacak Ücretli Yol Kenarı Otopark Yerleri (Cad./Sok./Kavşak)

 

S.no

Otopark yeri

Araç park sayısı

 

1

Sadri Artunç Cad. Adnan Menderes Bul. (Belediye Kavşağı) ve Özgür Sokak 

247+9

 

2

Araphacı Cad. Adnan Menders Bul. (Belediye Kavşağı Erdem Sok. Arası

24+1

 

3

Baysal Sokak Araphacı Caddesi ve Kirişci Sokak Arası

26+1

 

4

Zalifre önü  Araphacı Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı Arası

40+1

 

5

Hasan Polatkan Cad. 179 ada 28 pars. Ve Kızıltan Ulukavak Cad. arası

48+2

 

6

Hulusi Yazıcıoğlu Cad. ve Adnan Menderes Bulv. Arası    

43+2

 

7

İsmail Hakkı Özkan Sokak

17

 

TOPLAM

461

 

NOT: Otopark Yönetmeliğinin 4 maddesi (o) bendine göre 1/30 oranında engelli 16 araçlık park yeri tahsisi yapılmıştır. Ücretli otopark alanı 445 araçlıktır.

İŞİN SÜRESİ
MADDE 2-

Kiralama Süresi 3 (üç) yıldır.

İHALE TARİHİ VE SAATİ
MADDE 3-

Yukarıda niteliği ve özellikleri muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen işin ihalesi 27/10/2021 tarihinde saat 14:30’da Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 6. Katında bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler.
MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

MADDE 4-
Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda madde l de gösterilmiştir.  Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir. İstekliler KDV hariç fiyat üzerinden artırım yapacak olup KDV ihale bedeline eklenecektir.  İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 3 yıllık kira toplamının en az %3 (yüzde 3) nispetinde geçici teminat bedelini 27/10/2021 tarihi saat 14:15' e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine ya da Halk Bankası Safranbolu Şubesi TR73 0001 2009 4770 0007 0000 02 nolu Safranbolu Belediye Başkanlığı banka hesabına yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi takdirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.
a)- 'I'edavülde olan Türk Lirası,
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c)- Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
MADDE 5-

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)  bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.

  2. İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır.

A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
b) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
d) Tebligat için adres beyanı
e) Noter tasdikli İmza beyannamesi
f) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
g) Şartname alındı makbuzu
ğ) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
h) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
ı) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
i) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
j) İhale tarihinden önce en az 400 araçla 3 yıl süre ile Otopark işletmeciliği yapıldığına dair kamu kurumundan alınmış belge ibraz edilecek.               
B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;
a) Tebligat için adres beyanı
b) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
c) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
ç) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
d) Tüzel kişi ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
e) Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
f) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
g) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
h) Şartname alındı makbuzu
ı) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
i) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
j) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
k) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, ecrimisil vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
l) İhale tarihinden önce en az 400 araçla 3 yıl süre ile Otopark işletmeciliği yapıldığına dair kamu kurumundan alınmış belge ibraz edilecek.                 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

İlan olur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866733/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/otopark-isletilmesi-kiralama-ihalesi-yapilacak

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR