SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Türkiye 13 Mayıs 2022 12:49
Videoyu Aç SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
A
a

Canik Belediyesi tekstil atıklarının toplanmasını hakkını 3 yıllığına kiraya verecektir

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan tekstil atıklarının, kumbaralar aracılığıyla toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

Sıra No

İşin Adı

Kumbara Sayısı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

1

Kumbara Yöntemi İle Tekstil Atıklarının Toplanması

62

651.000,00 TL

19.530,00 TL

30.05.2022
10:30


Yukarıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile satışa sunulmuştur.
2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:İhale Şartnameleri mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3-) İHALENİN YAPILACAĞI  ADRES :Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1  55080 Canik/SAMSUN
Katılımcıların en geç ihale saatine kadar işin adını yazarak teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.
4-) İSTENEN BELGELER:
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgah Belgesi
c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname
g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmesi.
ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait.)
i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
l) Adli Sicil Kaydı
m) İhale Yapıldığı tarihte Yüklenici, “Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma” faaliyet konulu Çevre İzin ve Lisans belgesine sahip olmalıdır. Toplanan atıklarının ayrılmasını sağlamak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan/İl Müdürlüğü'nden onaylı Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma belgeli/lisanslı tesis kullanılacaktır. Herhangi bir nedenle lisansın/belgenin ve/veya faaliyetinin sona ermesi, durdurulması, alınması halinde İdare' ye derhal yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici, sözleşme kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde gerekli izin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve sair her türlü hukuki gereklilikleri tam olarak haiz olacağını, aksi takdirde bundan doğabilecek her türlü idari, adli, cezai yaptırıma münhasıran katlanacağını, idare' nin ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı karşılayacağını ve İdare' nin bu kapsamda yüklenici' den rücu edebileceğini kabul, taahhüt ve garanti eder.
5-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Teklifler, Canik Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.                                                   
Kamuoyuna duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/983206/endustriyel-urunler-giyim-ve-tekstil-sanayi-canik-belediyesi-tekstil-atiklarinin-toplanmasini-hakkini-3-yilligina-kiraya-verecektir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR