Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir

Türkiye 8 Şubat 2021 21:59
Videoyu Aç Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir
A
a

Sinop Belediyesi 1.469 m2 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihale edecektir

KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
Sinop Belediye Başkanlığından:

 İŞİN ADI, NİTELİĞİ,YERİ:
 Madde 1:

İlimiz Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde  bulunan  Mülkiyeti   Belediyemize  ait  558  Ada  3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa  üzerinde Kat Karşılığı  İnşaat  yaptırılmak üzere  2886 Sayılı   Devlet İhale Kanununun 35/a  maddesi  gereği  Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilmesi işidir.                     ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
Madde 2:
İhale  Şartnamesi  Belediyemiz  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü   ihale servisinden 500,00.-TL bedelin ödenmesi  şartıyla temin edilir.
İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:
Madde 3:

İhale 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun  35/a  maddesi gereğince  Kapalı Teklif  (Artırma) Usulü  ile 03.03.2021  tarihinde  Çarşamba   günü   saat:14:00’de  Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda  İhale  Komisyonu  (Belediye  Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:
Madde 4:

Söz konusu işin muhammen bedeli KDV Hariç 9.592.800,00.-TL’dır.(Dokuz milyon beş yüz doksan iki bin sekiz yüz türk lirası) Geçici  teminat   muhammen  bedelin  %3’ü oranında  olup, tutarı  287.784,00.-TL’dır.  (İki yüz seksen yedi bin yedi yüz seksen dört türk lirası)
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Madde 5:       
   
a) GERÇEK KİŞİLER:
TC  Kimlik nolu  nüfus  cüzdan  fotokopisini,  Kanuni  ikametgah  belgesini, tebligat için  adres  beyanını,  İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter  tasdikli  imza  sirkülerini  Ticaret ve /veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıla ait) Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su işlerinden alınan borcu yoktur belgesini Muhammen bedelin % 3’ü  oranında geçici teminatı, şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,  Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, Müteahhitlik belgesini,
b) TÜZEL KİŞİLİK:
Tüzel  kişilik adına  ihaleye  katılanların  TC Kimlik  nolu  nüfus cüzdan fotokopisini, Kanuni  ikametgah  belgesini, tebligat  için  adres beyanını,Tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numaralarını,Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirkülerini,Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline  kayıtlı  olduğu   ticaret  ve/veya    sanayi   odasından   veya   benzeri mesleki  kuruluştan  ihalenin  yapıldığı  yıl  içinde alınmış sicil  kayıt belgesini,  Tüzel  kişilik adına ihaleye  katılanların Tüzel kişiliği  temsile tam  yetkili olduğunu  gösteren  noter tasdikli  yetki  belgesini, vekaletnamesini ve imza sirkülerinin aslı veya  noter tasdikli örneğini, Kamu Tüzel Kişisi  adına  ihaleye  gireceklerin  kamu   tüzel kişisi  için  adres  beyanını, Kamu Tüzel Kişilik  adına  ihaleye katılabileceklerini ve teklifte  bulunabileceklerini  gösterir  yetki belgesini,Tüzel kişiliğin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren,Sinop Belediyesi  Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınan borcu yoktur belgesini, Muhammen   bedelin  % 3’ü  oranında  geçici   teminatı  ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, Tüzel kişiliğe ait müteahhitlik belgesini, 
  c) ORTAK GİRİŞİM:
 İsteklilerin  ortak  girişim  olması   halinde  ortak   girişim beyannamesi  ile ortaklarca  imzalı  noter tasdikli ortaklık   sözleşmesini,İhaleye  iştirak  eden  isteklinin ve  ortak  girişimcilerden her bir ortak girişimci için yukarıda yazan belgeleri, müteahhitlik belgesini, Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, Muhammen  bedelin  % 3’ü  oranında   geçici  teminatı,Şartname bedelinin  yatırıldığına dair makbuzu,  İsteklilerin  gerçek  kişi  olması halinde  kendilerinin, tüzel kişilik veya kamu tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliklerin, ortak girişimci olması halinde her  bir ortak girişimcinin vergi  ve sigorta  borcu  olmadığına dair  belgeyi, Başkası   adına  vekaleten  ihaleye katılma halinde, istekli  adına katılan  kişinin  ihaleye katılmaya  ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirkülerini,TC Kimlik nolu nüfus cüzdan  fotokopisini, adres beyanını, İhaleye   katılanın  gerçek   kişi  olması  halinde cumhuriyet savcılığından alınmış  sabıka kaydı, şirket olması durumunda YÖNETİM  KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka  kaydı(ortak girişim şirket olması halinde şirket  ortaklarının her birisi için sabıka kaydı) ve vekaleten katılanlara ait sabıka  kaydı Tüm katılımcıların ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi, İhaleye  katılacak   olanların   inşaat    yapılacak  alanı gördüğüne ve kabul ettiğine, ihaleyi aldıktan sonra herhangi bir talepte bulunmayacağına dair yer görme belgesini,    
En az 2000 m² alanlı inşaatını tek  seferde bitirmiş  ve teslim etmiş   olduğuna  dair  ilgili kurumdan   alacağı  İŞ  BİTİRME  BELGESİ’ni, veya inşaat mühendisliği ya da mimar diploması  (İlgili resmi   meslek kuruluşlarınca  açıklanan 2021  yılı için  yapım işi  ihalelerde dikkate  alınacak  mühendislik veya mimarlık iş  bitirme tutarı ile mezuniyet  tarihinden  ihale tarihine   kadar   süre   çarpılarak   iş   deneyim  tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan  tutar  bina yapım maliyeti olan        5.699.950,00.-TL   tutarının  yüzde  ellisinden fazla  olanlar ihaleye teklif verebilecektir.)
Çalıştıracağı Teknik Personel Taahhütnamesini; Şantiye şefi, (inşaat  mühendisi   veya   mimar  olacak)  1  adet   inşaat  mühendisi,1 adet elektrik mühendisi,1 adet makina  mühendisi,1 adet mimar) Makina Parkı Taahhütnamesini, (Sözleşme aşamasında  İdareye sunulacak)     
İhale günü  saat 13:00’e kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale servisine   teslim etmeleri gerekmektedir.           
Şartname  ve  ekleri  Sinop Belediye Başkanlığı   Mali Hizmetler  Müdürlüğü   ihale  servisinde  bedelsiz olarak görülebilir.
        İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.            
         İlanen duyurulur.
                                                                                                               


https://www.ilan.gov.tr/ilan/737951/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/sinop-belediyesi-1-469-m2-arsa-uzerinde-kat-karsiligi-insaat-yaptirilmak-uzere-ihale-edecektir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER