Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyun Grubu alacak

Samsun 25 Mayıs 2022 16:29
Videoyu Aç Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyun Grubu alacak
A
a

Kent Parkta Uygulanacak Olan Oyun Alanında Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kent Parkta Uygulanacak Olan Oyun Alanında Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/497481

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜZELDERE MAHALLESİ IRMAK CADDESİ DEREBAHÇE MEVKİİ İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3622360907 - 3624310333

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekihale@samsun.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 kalem Çocuk Oyun Grubu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KENT PARKA KURULUM YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde İdarenin Belirleyeceği teslim programına göre teslim edilecektir.Teslim Programı idareye aittir. İdare Peyder Pey veya Tek seferde teslim edilecek şekilde teslimat Programı yapabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat

b) Tarihi ve saati

:

16.06.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünler için alınmış TSE Belgeleri İhale Teklif Zarfı İçerisinde Teklif Ekinde Sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli, Teklif vereceği ; 
Model 3: Oyun Grubu-3 kaleminden h: 100 cm kaydırak ve 100 cm taşıyıcı direk numunesi,
Model 4: Salıncak kaleminin tamamının kurulumu,
Model 6: Tahterevalli-1 kaleminin tamamının kurulumu,
Model 8: Zıpzıp-1 kaleminin tamamının kurulumu,
Model 10: Zıpzıp-3 kaleminin tamamının kurulumu,
Model 12: Dönence-2 kaleminin tamamının kurulumu,
Model 13: Dönence-3 kaleminin tamamının kurulumu,
Kalemler için teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla İhale tarihinden en az bir gün önce Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına numunelerini sunulacaktır. Kurulumu olan ürünlerin kurulumu istekli tarafından yapılacaktır.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca bir adeti istekliye verilmek üzere iki nüsha düzenlenecek olan NUMUNE UYGUNLUK BELGESİ Yeterlilik kriteri olarak İhale Dosyasına konulacaktır.  Uygun olan numunelere “Uygundur” uygun olmayan numunelere ise “Uygun Değildir” ibaresi gerekçesi ile birlikte yazılacaktır.
Numune Uygunluk Belgesini ihale aşamasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune olarak katalog sunulması, teknik şartnameye açıklamalar yapılması veya fotoğraf sunulması kabul edilmeyecektir. İdareye teslim edilen numuneler itiraz süresi bitiminden Yüklenici ile sözleşme imzalanıncaya kadar İdare sorumluluğunda olacaktır. Sözleşme imzalanmasından sonra alınmayan numuneler ile ilgili idare hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi 5. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/988661/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-cocuk-oyun-grubu-alinacaktir

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat